TE DEUM

Vácrátót, 2018. december 31.

Tisztelettel köszöntöm a vácrátótiakat, testvéreimet,akik ma este eljöttek Istenhez, minden Élet urához,  hogy az elmúlt 365 napot számba vegyék az életükben!

Az életünknek vannak megmagyarázhatlan pillanatai. Ilyen minden évben az utolsó napja. Az okos ember ilyenkor elcsendesedik, magába néz, értékeli az életet. Az életét.

A hálaadó szentmise alázatra nevel minket. Meglátni a múltban az értékest, de megtanít a jövőben értékesebben élni, tanulni a magunk hibáiból. Nem csak sikerek és örömök vannak egy év folyamán, hanem veszteségeink és kudarcaink is, amiért hálásnak kell lennünk mert az életre nevelnek.

Én február 1. óta vagyok a vácrátóti katolikus közösség lelkipásztora. Néhány hónap. Ti – többnyire – itt éltétek le az életetek és többen itt fognak majd nyugodni a temetőben. Egy pap mindig változó tényező. Mi jövünk, megyünk egy közösség életében.

Hálás vagyok a Jó Istennek, hogy ide rendelt Vácrátótra. Megismerve titeket, egy új világ nyílt meg előttem. Van élet ebben a közösségben! Jó közöttetek lenni lelkipásztornak. Köszönöm, ha elviseltek.

Miről szólt ez a néhány hónap:

 • meg kellett ismerni a közösség nagyrészét – köszönöm a nyitottságotokat, azt a tisztelet teljes fogadást, amit részetekről megtapasztaltam, kiemelném itt Képviselőtestületi elnök urat és Polgármester urat, akik a beilleszkedésben sokszor voltak segítségemre.
 • minden meghírdetett esemény előtt van bennem egy félelem, hogy vajon, hogy fogjátok fogadni, lesz-e érdeklődő: örömmel tapasztaltam, hogy ti szerettek együtt lenni, és ezért jó szervezni bármilyen eseményt
 • rangot és méltóságot teremt a közösségnek, hogy erősen ragaszkodik a múltjához, hagyományaihoz – örömmel gondolok azokra az alkalmakra, amikor a szíveteket megtisztítva felvettétek a népviseletet és büszkén énekelve tudtatok ünnepelni, amit lehet adjatok át gyermekeiteknek, mert hazánkban ma a múlt ápolása jelenti a nemzeti múltunk tiszteletét és a szülőföld  szeretetét
 • örömmel tapasztaltam a férfi és női alkalmakkor a buzgóságot, az igényességet
 • jó volt veletek együtt zarándokolni, imádkozni és megismerni kegyhelyeket
 • a búcsú fenséges voltáért is hálával tartozunk Istennek, elültettünk három olajfát a Szentháromság tiszteletére, hogy emlékeztessen bennünket a közösség életére és növekedésére (a szentségimádáson rendszeresen imádkozzuk a vácrátóti imádságot)
 • hálát adunk az elsőáldozókért, bérmálkozókért, a táborozó fiatalokért, azokért, akiket megkereszteltünk (11), eskettünk (2) és mindazok életéért, akiket a közösség a temetőben elkísért utolsó útján (13), hogy ismerhettük őket.
 • hálát kell adnunk az ünnepi szentmisék megható pillanataiért: a nagyszülők megáldásáért, a jubiláló 60 éves házaspárért, minden közös emlékezéssel és ünneppel csak gazdagodik a közösség. Tartsátok meg ezt a szép szokást, mert minden ilyen pillanat az életről egy tanúságtétel.
 • hálát kell adnunk, – de nagyon, – akik önként vállalnak valamilyen szolgálatot:
  • a képviselőtestületért, hogy fontos számukra a közösség
  • a hitatoktatónkért,
  • akik ministrálnak, a kóruson énekelnek, a gitáros misékért és azokért, akik az oltár körül szolgálnak
  • a sekrestyésért, kántorért, perselyezőkért, a templomot tisztántartó asszonyokért, akik szerveznek, előkészítenek, anyagiakat és idejüket ide szánják, hogy mi minél otthonosabb legyen a mi kis világunk (mennyi helyen segítettek a testvérek és csak advent folyamán, karácsonykor több mint 45 fő vett részt valamiben értünk) sok férfi és nő csak meglátja, hogy mit kellene tenni és teszi, amit kell (pl. a templom fűtése, kapcsolói, stb …) – jó volt megtapasztalni a rutinos önnállóságot (ezt nagyra értékelem)
  • Erzsébetnek a könyvelésért
  • az önkormányzat és iskola dolgozóinak minden segítségéért
  • de a posta és takarékszövetkezet munkatársainak, hogy mindig mosolyogva és gyorsan segítenek
 • Köszönet minden anyagi felelősségvállalásért a plébánia életében, a perselyadományokért, a befizetett egyházi hozzájárulásért és az adományokért – Isten tartsa meg jó szokásotokat 🙂
 • örömmel tapasztalom, hogy minden egyes zsibongó misén többen vagyunk
 • örömmel hallom a rózsafűzér imádságot, litániákat, egyéb imádságokat – masszív kis többség ez, amihez érdem és öröm csatlakozni érdemes tesvéreimnek fontolóra venni
 • egy gazdag advent és karácsony van mögöttünk
 • köszönöm Lukácsné, Katinak, hogy segít a felnőtt hittanban és inspirált az Iránytű kiadására, köszönöm a testvérek érdeklődését a bibliaórák iránt – tudom, hogy sok munka mellett ez teher is lehet, de a lelki gyümölcsei a környezetünknek jót tesz
 • idén két pályázatot adtunk be november folyamán, jó volt érezni, hogy Bíró István és Brejska Csaba időt energiát nem kímélve dolgoztak rajta
 • legyetek büszkék a közösségre, de ne elégedjetek meg magatokkal, mert ha elhiszitek, hogy ez a közösség élő, akkor még többre vagytok rendelve, mert erős, hagyományos alapon álló összetartó közösség vagytok sok megbúvó lehetőséggel
 • elindítottuk a honlapot www.vacratotiplebania.hu és a facebook oldalt, amit meglepve tapasztalom mennyien nézik, like-olják az oldal képeit, híreit
 • elindítottuk a plébániai hírlevelet a jobb és kényelmes tájékoztatásért

Adjunk hálát Isten végtelen irgalmáért! Óriási lehetőségek, pozitív erők vannak bennünk, itt Vácrátóton! 

Uram add, hogy ezek kibontakoztatására, a hitben, a reményben és a szeretetben való előrehaladásra fordítsuk energiáinkat, talentumainkat, időnket!

Imádkozzunk! 

Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnénk Uram neked hálát adni, ami kaptunk tőled az egész év folyamán. Köszönjük, hogy nem engedted el kezeink, mindig a jó úton vezettél. Köszönjük neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál. Hálát adunk, hogy a világ ezernyi jelében felismerhettünk téged.

Hála neked Uram az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért, és azokért is, aki nem tudják, hogy őket is szeretjük, és talán nem is sejtik, hogy most ő értük is imádkozunk.

Hála neked Urunk, mindenkiért! Hála egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta, és a szívünkbe írta az örömöt, és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal boldogságunkat, a szeretet közösségében.

Hála neked Uram magyar hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért, melynek tagja lehetek! Segítsd meg hívő magyar népedet!

Köszönünk Istenünk mindent, amit Tőled kaptunk, hiszük, hogy ez a teljesség, minden: az irgalom, a szeretete, és az élet.

Köszönjük a bánatot és a gyötrődést is, mert ez még jobban hozzád kapcsol.

Urunk, köszönjük ünnepeinket, örömeinket. Köszönjük, hogy ma este is örülhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk a te dicsőségedre.

Uram köszönjük az egyszerű hétköznapokat. a szokásos jeleket, hangokat, melyek irányítják hétköznapjainkat, de amelyek végül is a te hangod, és hozzád vezetnek.

Köszönjük Uram, hogy mindig válaszolsz és megvigasztalsz. Szeretnénk hálát adni egész évi munkánkért és küldetésünkért, ránk fordított figyelmedért és végtelen nagy türelmedért, azért, hogy vársz ránk, és örökké szeretsz.

Kérünk Uram, légy velünk az új esztendő során is, fogd a kezünk, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj vidám és nyílt szívet.  Ámen.

IMÁDSÁG
Urunk, Istenünk,

vácrátóti közösségünkért imádkozunk hozzád,

erősítsd meg plébániánk tagjait a hitben,

hallgass meg, Urunk!

újítsd meg szívünket az evangélium hirdetésében,

hallgass meg, Urunk!

adj életet számunkra,

hogy sokáig hirdesse a Szentháromságnak szentelt templomunk:

Te itt laksz közöttünk!

hallgass meg, Urunk!

Olts lelkünkbe felelősséget a jövőért,

adj szánkra imádságot,

hogy dícséreted ne érjen véget közösségünkben.

hallgass meg, Urunk!

(Elhangzott 2018. december 31-én, az év végi hálaadáson. Honlapra szerkesztett változat!))