A mai emléknapon 18:30 Brigittás ima, 19:00 szentmise

SZENT BRIGITTA ÉLETE a katolikus.hu oldalról:

Brigitta oly szorosan hozzátartozik a svéd történelemhez, mint Jeanne d’Arc Franciaország vagy Assisi Szent Klára Itália történetéhez. Ő azonban magányosabb, mint más országok női szentjei. Délen alig találkozunk az egyháztörténelemben olyan női szenttel, akit ne támogatott volna egy kortárs férfi szent: Benedek és Skolasztika, Ferenc és Klára… Brigitta környezetében voltak ugyan szent életű férfiak és tudós papok, de közülük egyik sem lett kanonizált szent.

Brigitta édesapja legman, azaz ‘törvénykezési joggal fölruházott földesúr’, ill. ‘törvényszéki bíró’ volt, s mint ilyen az egyik tartományban a ting, azaz ‘legfőbb bíróság’ élén állt. Anyja rokonságban állt Svédország egymást váltó királyi családjaival. Brigitta gyermekkorára sötét árnyként borult édesanyja halála: 11 esztendős volt, amikor édesanyját elvesztette. Míg férjhez nem ment, az egyik nagynénjénél élt, elszakítva édesapjától és testvéreitől. Ebben a nehéz időben talált rá először Krisztusra, aki ,,tudta, mi a szenvedés”. Brigitta hamar fölfogta az összefüggést az emberi bűn és a megalázódás, valamint a Krisztusban elnyert kiengesztelődés és a kegyelem között.

Tizenhárom éves korában férjhez adták, jóllehet kolostori életre vágyott. Házassága első két évében önként vállalt megtartóztatásban élt — ami részben fiatal korával, részben korai istenélményeivel magyarázható — majd nyolc gyermeket adott férjének, Ulf Gudmarssonnak, aki szintén legmannak volt a fia, és később maga is legman lett. A háztartást és a gazdaságot (meglehetősen nagy birtokuk volt) maga Brigitta vezette, s közben nemcsak azt tanulta meg, mit jelent a ház asszonyának és családanyának lenni, hanem azt is, hogyan kell mindeközben a maga akaratáról egészen lemondani. Katalin (Karin) nevű leányuk Brigitta nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életmódot választotta, amelyet Brigitta megálmodott.

Férje halála után Brigitta leköltözött Rómába. Háza a Piazza Farnesén éveken át nyitva állt az északról érkező zarándokok előtt, kiknek lehetőséget teremtett arra is, hogy anyanyelvükön gyónhassanak és kapjanak feloldozást. Mindamellett szívében a kolostori élet eszménye, a Krisztussal és Máriával való közösség foglalta el a legfőbb helyet. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse egymással, a pápát pedig rábírja, hogy térjen vissza Avignonból Rómába. De annak érdekében is sokat tett, hogy a püspökök és papok változtassanak életmódjukon. Miután 1372-ben elzarándokolt Jeruzsálembe, a kinyilatkoztatások — amelyeket a Revelation c. könyv 7 kötetében írt le — elérték tetőpontjukat.

Jézus szenvedéseinek leírásakor Brigitta azonosult Máriával. Nem irte be azzal, hogy honfitársait elvezesse Isten Anyjához, hanem maga is mintegy anyja lett Svédországban a kereszténységnek. E téren egy olyan belső valóságról volt szó, amely a lelki életnek már-már megfoghatatlan misztikus rétegét érintette.

Gyóntatója és a lánya, Katalin mellette volt, amikor meghalt. Holttestét oly nagy kegyelettel szállították haza Svédországba, hogy az már a szentet megillető tisztelet jelének volt tekinthető.

S mivel egy rendalapító munkája nem fejeződik be a halálával, hanem továbbfolytatódik az általa alapított renden belül, amikor Brigitta holttestét Vadstenában örök nyugalomra helyezték, ez megadta az utolsó indítást ahhoz, hogy itt kolostor létesüljön. Katalin elhozta az 1370- ben kelt bullát, amelyben V. Orbán pápa meghagyta Liszköping püspökének, hogy Vadstenában építsen két kolostort, egyet a nővéreknek, egyet pedig a paptestvéreknek. Az építkezést 1371-ben kezdték meg, azon a területen, amelyet még Brigitta ajándékozott birtokaiból a kettős kolostor számára. 1375-ben Katalin visszament Rómába, hogy hazája kívánságának megfelelően kérje édesanyja szentté avatását és a szabályzat jóváhagyását.

A szabályzatot az alvastrai ciszterci kolostorban dolgozták ki, azután Rómába került, ahol V. Orbán pápa hagyta jóvá meglehetősen sok módosítással. Az átdolgozott szabályzat teljesen megfelelt az egyházi hagyományoknak, de eltért attól az iránytól, amelyet az alvastrai ciszterek Brigitta látomásainak feldolgozása során rögzítettek. V. Orbán például ki akarta iktatni belőle Brigittának a szegénységre vonatkozó alapelvét, s ezt egy pontosan kidolgozott szervezeti szabályzattal kívánta helyettesíteni, amelynek értelmében a két konvent zavartalanul együttműködhetett volna. Az alvastrai atyák viszont abban az irányban próbálták Brigitta szabályzatát módosítani, hogy a papok konventje ne élvezhessen annyi önállóságot mint az apácáké — így akarták elejét venni, hogy a kettős kolostor szóbeszéd tárgya legyen.

Brigitta megkívánta, hogy mindenki, aki belép, hozzon magával valami kevés vagyont, ami az illető halála után szálljon rá a következő belépőre. Időközben viszont meglehetősen sok birtokot adományoztak a kolostornak. Kérdésessé vált tehát, vajon továbbra is meg kell-e kívánni a belépőktől a hozományt. Ezzel a gazdagok előnyösebb helyzetbe kerültek volna, a szegényeket pedig gyakorlatilag kizárták, s így egyfajta simónia kapott volna lábra. Így kiiktatták Brigittának a hozományra vonatkozó kívánalmát, de egyszersmind azt a tilalmát is, amely szerint nem lett volna szabad adományokat elfogadni.

Brigitta azt akarta, hogy abból, ami a kolostorok birtokain terem, a fölösleget minden évben november 1-én adják oda a szegényeknek. Ezt úgy módosították, hogy csak azt kell a szegényeknek ezen a napon odaadni, ami a jövő biztosítása után marad fölöslegnek. Más szóval megengedték, hogy minden esztendőben több maradjon meg, mint amennyire szükségük van. Ezzel pedig feladták a szegénységet, amelyet Brigitta oly szigorúan előírt. Ebben a változatban vált a brigitták rendjében a szabályzat kötelezővé. Az egyes tagok szegénységére vonatkozó szabály ugyan érvényben maradt, de a kolostor egészének szegénysége nem valósult meg. És még több más vonatkozásban is kiforgatták, illetőleg elsekélyesítették Brigitta gondolatait.

Brigittát teljesen magával ragadta a gondolat, hogy egy még csaknem pogány népet megnyerjen az Evangéliumnak, és elvezessen a szentségre. Az ő kolostori eszménye mélyén szembefordulás rejlik az Istentől kapott küldetésének megfelelni nem tudó, elvilágiasodott Egyházzal szemben éppúgy, mint azzal a magabiztossággal, amellyel kora világi társadalma a saját a jogaira támaszkodott. Egyetlen rendalapító sem akadályozhatja meg, hogy rendje tévútra ne térjen, és az emberi lét terhe alatt össze ne roppanjon. Brigitta sem lehetett kivétel. Mindazonáltal ha a hátterét is nézzük annak, ami Vadstenában végül mégis létrejött, föl kell ismernünk, hogy Brigittának a Szentlélek sugallta a kolostoralapítás gondolatát.

A régi kolostorból csak részek maradtak fenn. De a templom a régi fényében áll, és tanúskodik építtetőjének, Brigittának elgondolásairól. Itt nyugszanak Brigitta hamvai is. Körülötte gyertyák égnek, és a virág sem hiányzik mellőle soha. Mert Brigitta még ma is nagyon népszerű egész Svédországban. Minden évben megülik ünnepnapját. ,,Számtalan kórház, otthon és menhely viseli a nevét. S egy protestáns Societas St. Brigittae ápolja a kultuszát és gondozza az örökségét. ťSvédország legnagyobb asszonyaŤ, aki egyike hazája legkedveltebb leányainak, s azzal dicsekedhet, hogy egy protestáns népnek a nemzeti szentje” (K. Adalsten).

Brigittát 1391. október 7-én avatták szentté. Ünnepét 1623-ban vették fel a római naptárba, október 7-re. 1628-ban Szent Márk pápa miatt október 8-ra, 1969-ben pedig a halála napjára, július 23-ra helyezték át.


Svédországnak ez a kiemelkedő alakja három, időben egymástól elég távol eső típust egyesít magában: az ősi germán szágák hősnőjét, a középkor szent asszonyát és az itáliai reneszánsz előkelő úrnőjét. A fennmaradt forrásokban tükröződik személyiségének színessége, sokoldalúsága.

Édesanyja korai halála után Brigitta szigorú nagynénje felügyelete alá került, aki az egyik éjjel azon kapta, hogy ott térdel a feszület előtt. Kemény télen, dermesztő hidegben éjfélkor fölkelni csupán imádkozni! — ez nem fért a fejébe, és Brigitta egzaltáltságának jeleként értelmezte, amire oda kell figyelnie. Így aztán jól elverte, és több házimunkát adott neki, hogy kijózanodjon és a jövőben kerülje az effélét.

Brigitta mindössze kilencesztendős volt, amikor már mély vallásos élményei voltak. Egy alkalommal annyira hatással volt rá egy prédikáció, amely Jézus szenvedéseiről szólt, hogy amikor egy feszület előtt imádkozott, hallotta a hangot: ,,Nézz ide, mennyi sebet ejtettek rajtam!” A kislány egészen kétségbeesve fölkiáltott: ,,Ó Uram, ki tette ezt veled?” És kapta a választ: ,,Azok, akik megvetnek, és megfeledkeznek arról, hogy szeressenek.”

Tizenhárom éves korában adták férjhez. Maga az Úr Krisztus nyugtatta meg állapotának szent volta felől: ,,Egy alázatos és jámbor asszony kedvesebb nekem, mint egy gőgös szűz, s egy istenfélő életet élő asszony ugyanúgy szolgálhat engem, mint egy tiszta és alázatos szűz. Ha két lélek a szeretetben eggyé lesz — és Isten dicsőségére gyermekeket hoznak világra és nevelnek föl — a lelki templomban, amelyet szeretetük épített nekem, én ott vagyok harmadikként.”

A jótékonykodásban ezt az elvet követte: ,,Minden, ami több, mint amire az embernek szüksége van, fölösleg, amit meg kell osztani.” Érthető módon vendégszeretete nem ismert határokat; főleg olyanokat fogadott, akik részéről nem számíthatott viszonzásra. Naponta tizenkét szegény evett az asztalánál. Támogatott kórházakat — s ezekben maga is ápolta a betegeket –, templomokat és kolostorokat. Egy alkalommal az intézője szemére vetette bőkezűségét, kijelentetve, hogy így nem mehet tovább. Brigitta ezt válaszolta: ,,Addig kell adnunk, amíg van miből, hiszen a mi Urunk is nagylelkű adakozó. Pártolom a szegényeket, hiszen nincs más vigaszunk.”

Harminckét éves korában Brigittát Stockholmba hívták főudvarmesternőnek. Nem volt kedvére az udvari élet, de fölismerte feladatát: a lelkére kell beszélnie a gyenge jellemű II. Magnus királynak, aki könnyelmű, kicsapongó életet folytatott, uralkodói kötelességeit pedig elhanyagolta. Brigitta ,,nyúlszív”-nek és ,,megkoronázott szamár”-nak hívta. Amikor Dániával szemben a király eladósodott, s ezért súlyos adót akart kiróni, Brigitta két fiával, Karllal és Birgerrel elébe járult és így beszélt: ,,Uram, ne tedd. Inkább itt a két fiam, ajánld fel őket túszul, míg meg nem tudod fizetni, amivel tartozol, és ne sértsd az Istent alattvalóidban!”

Csakhamar látnia kellett azonban, hogy az udvarnál tehetetlen, hazatért tehát. Akkor egy nap elragadtatásban hangot hallott: ,,Asszony, hallgass rám, én vagyok az Úr, a te Istened. Tudd meg, hogy nem csupán miattad beszélek, hanem az egész kereszténység javára. Te leszel a szócsövem. Menj vissza az udvarhoz, de nem mint udvarhölgy, hanem mint Isten prófétája!”

Brigitta kopott vezeklő öltözetben jelent meg az udvarban. Csodálkoztak rajta és gúnyolták, ő viszont ostorozta az uralmon lévők visszaéléseit, és apokaliptikus fenyegetésekkel fordult a király, a nemesség és a klérus ellen. Elítélte a rablólovagokat, fölszólalt az ellen, hogy robotot követelve megszentségtelenítik a vasárnapot, és minden más módon sértik az emberi méltóságot. A királynak szemére vetette, hogy amikor a parasztokra súlyos adót vet ki, úgy tesz, mint egy útonálló, aki kifosztja a vándorokat, ,,és elnézi, hogy országa partjainál a hajótöröttektől még megmaradt holmijukat is elrabolják”.

Szent felháborodásában a méltatlan papság ellen is fölemelte a szavát: ,,Egyetlen pap sem teszi életében azt, amit hirdet, ezért a szavának nincs foganatja. A szentségeket úgy szolgáltatják ki, hogy az gúnyszámba megy. Ennek a kornak a papjai fogták a tíz parancsot, és egyetlen paranccsá zsugorították össze: Adj pénzt!”

Amikor Magnus király háborút akart indítani Oroszország ellen, abban a reményben, hogy így kilábal a bajokból, arra kérte a prófétaasszonyt, hogy vesse latba a tekintélyét és lelkesítse a népet. Amikor Brigitta ezt fölháborodottan visszautasította, a királyi udvar még inkább ellene fordult. Egyik reggel a király e szavakkal fogadta: ,,Hadd hallom, ma éjszaka mit álmodott rólunk az én kis unokahúgom?”. Erre az udvaroncok nagy hahotával válaszoltak. Mások bolondnak, bűbájosnak, boszorkánynak nevezték. Egy nemesember, amikor arra ment az utcán, háza ablakából a nyakába zúdított egy tál szennyes vizet. Brigitta azonban a sok megaláztatás után is világosan megmondta az Oroszországban megsemmisítő vereséget szenvedett királynak: ,,A katonáid azért vesztek oda, mert hódító céllal küldted őket a csatába.”

Nem sokkal azután, hogy kolostoralapítási tervei megszülettek, Isten újra szólt Brigittához: ,,A virágok kinyíltak. A gyümölcs is beérik, ha eljön az ideje. Most menj Rómába, és maradj ott, míg nem látod a pápát és a császárt, és nem közlöd velük, amit majd mondok neked.”

Róma, mivel a pápa Avignonban székelt, elég siralmas látvány nyújtott. Brigitta Isten büntetésére hivatkozva itt is nyíltan ostorozta a bűnöket. A fejedelmeket gyilkosoknak nevezte, a prelátusokat állatoknak. Egy kardinálist majomhoz hasonlított, egy püspököt pedig iszapba süppedt teknősbékához. Az egyik apátról így beszélt: ,,A szerzetesek tükrének kellene lennie, és a szajhák feje.”

Nem csoda, hogy Brigitta bizonyos körökben ellenszenvet váltott ki. Elterjesztették, hogy boszorkány, akit el kellene égetni. A felbőszített emberek a palota elé tódultak, amelyet bérelt, és beverték az ablakokat, majd a kaput is betörték, és szobáról szobára haladva keresték. Már a máglyát is megrakták neki! Alig sikerült egérutat nyernie. Hanem a kardinális, aki otthont adott neki, veszedelmesnek látta a közelségét, ezért felmondta a lakást.

Lángoló szavaival Brigitta elérte, hogy V. Orbán pápa elhagyta Avignont, és visszatért Rómába. Nem sokkal később azonban a pápa úgy érezte, nem tud azokkal a nehézségekkel megküzdeni, amelyekkel Péter városában szembetalálta magát, és visszafordult. ,,Fáradt vagyok a harchoz!” Akkor a látnok asszony ezt mondta neki: ,,Azt hiszi, Szentséges Atya, hogy az én szívemet nem sebzi a honvágy az északi táj után, ahol a tavak kristálytiszta vizében ősrengetegek és hullámzó gabonaföldek tükröződnek? De nem a vágyainknak kell megszabniuk, milyen úton járjunk, hanem Isten akaratának. S ha mégis visszatér Avignonba, tudja meg, csak azért teszi, hogy ott meghaljon.” — Orbán néhány héttel azután, hogy Avignonba érkezett, meg is halt.

IMA

ELSŐ IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Uram Jézus Krisztus, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged. Te vagy a minden örömöt túlszárnyaló öröm; minden bűnös vágya, üdve és reménysége. Te örök bizonyságát adtad az emberi természet felvételével, hogy irántunk való szeretetből közöttünk akarsz lakni az idők végezetéig. Kérlek emlékezz a fogantatásod pillanatától kereszthalálodig értünk szenvedett fájdalmakra, melyet Isten az idők kezdete előtt tervezett és elrendelt.

Emlékezzél, Uram, hogy az utolsó vacsorán tanítványaid lábát mostad, majd szent Testedet és Véredet adtad nekik táplálékul, beszéltél nekik közeli szenvedésedről, és gyengéden vigasztaltad őket.

Emlékezzél magányosságodra, elhagyatottságodra, és szorongásodra a Getszemáni kertben, amikor így imádkoztál:

„SZOMORÚ AZ ÉN LELKEM MINDHALÁLIG.”

Emlékezzél, Uram, a halálfélelemre, melyet ifjúságod virágában kellett elszenvedned, amikor háromszori, vérrel verejtékező imád után tanítványod, Júdás, elárult. Választott, és kiemelt néped fiai fogtak el, hamis tanúk vádoltak, és három bíró elítélt; mindez a húsvéti nagy ünnepek kezdetén történt.

Emlékezz, Uram, hogy megfosztottak ruháidtól, gúnyból bíborpalástot adtak Rád, szemedet bekötötték, arculvertek, tövissel koronáztak, kezedbe jogarként nádat adtak, oszlophoz kötöztek, ostorozó ütlegekkel borítottak, szidtak, gyaláztak, sértegettek.

Mindezekért a fájdalmakért és gyötrelmekért, melyeket keresztrefeszítésed előtt kellett szenvedned, kérlek, hogy add meg nekem halálom előtt az igazi bűnbánat kegyelmét; add, hogy bűneimet meggyónhassam, és bocsánatodat elnyerjem! Ámen.

MÁSODIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, Te, aki az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága vagy, emlékezz a fájdalmakra és a rettenetre, amelyet akkor éreztél, mikor ellenségeid dühös oroszlánként vettek körül, ütlegek ezrével kínoztak, sértegettek, gyaláztak, és leírhatatlan kegyetlenséggel marcangolták Testedet.

A sértő szavakért elszenvedett kínokra emlékezve könyörgök Hozzád, Megváltóm, szabadíts meg engem minden látható és láthatatlan ellenségemtől! Védelmezz meg engem, hogy oltalmad alatt elnyerhessem az örök üdvösséget! Ámen.

HARMADIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, a Szentháromság második személyeként a világ teremtője vagy, alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan Úr vagy mindenek felett. Neked semmi határt nem szabhat. Te tartod össze a világmindenséget hatalmaddal és szereteteddel.

Emlékezz azokra a szörnyű fájdalmakra, melyeket akkor éreztél, amikor a kezedet és lábadat a tompa szegekkel átverték, ütést ütés után mérve Rád. És mivel még akkor sem találtak szánalomra méltónak, dühükben testedet taszítgatták, ezáltal sebeidet kitágították, és csontjaidat – Tested kifeszítve – kiforgatták, amíg keresztre szegeztek.

Erre a legszentebb szenvedésre kérlek Téged, Jézusom, hogy Téged mindig, mindenekfelett szeresselek! Ámen.

NEGYEDIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, mennyei orvosom, akit a kereszten magasba emeltek, hogy szent sebeid által a mi sebeink begyógyulhassanak, emlékezz a zúzódásokra, elerőtlenedett tagjaidra, melyeket úgy kinyújtottak, hogy nem volt még soha kín sem azelőtt, sem azután, mely hasonlítható lett volna a Te kínodhoz. Tövissel koronázott szent Fejedtől a talpadig nem volt egyetlen ép hely a testeden, kínzó fájdalom gyötörte minden részed, és mégis, saját szenvedésedet felejtve, így imádkoztál ellenségeidért és megfeszítőidért:

„ATYÁM, BOCSÁSS MEG NEKIK, MERT NEM TUDJÁK, MIT CSELEKSZENEK!”

Erre a irgalmadra és kínszenvedésed kegyelmeire kérlek, hogy add meg nekem a tökéletes bánat kegyelmét, hogy ezáltal elnyerhessem bűneim bocsánatát! Ámen!

ÖTÖDIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, az örök fény tükre, a végtelen dicsőség visszaverődése, emlékezz a fájdalomra, melyet éreztél, mikor isteni világosságod fényében láttad azoknak sorsát, akiknek kínszenvedésed érdemei által meg kellett volna menekülniük, de akik bűneik miatt elkárhoztak. Láttad az eltaszítottak végtelen seregét, és mélységes szánalmat éreztél a kárhozatba hulló lelkek iránt.

Mélységes irgalmadra és különösen jóságodra, mellyel a latornak is azt mondtad: „MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN!” kérlek, légy irgalmas hozzám is halálom óráján! Ámen.

HATODIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, imádásra méltó, drága Királyom, emlékezz a kínra, amit akkor éreztél, amikor Téged, mint közönséges bűnözőt, meztelenül a keresztre vontak és ott felemeltek. Mindenki elhagyott, csak Anyád maradt melletted mindvégig, aki végigszenvedte Veled minden kínodat és haláltusád. Akkor adtad Őt nekünk is édesanyánkul, mikor így szóltál Hozzá, János apostolra mutatva:

„ÍME A TE FIAD!”, és Jánosnak:

„ÍME A TE ANYÁD!”

Irgalmas Megváltóm, az édesanyád lelkét átjárt tőrök fájdalmaira kérlek, szánj meg engem is, ha szenvedek, adj erőt elviselni minden testi és lelki gyötrelmet, és légy segítségemre minden megpróbáltatásomban, de különösen halálom óráján! Ámen.

HETEDIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, a szeretet, gyengédség és irgalom kimeríthetetlen forrása, ki határtalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál: „SZOMJÚHOZOM!” – valamennyi ember örök üdvét szomjúhoztad.

Kérlek Téged, Megváltóm, adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után, gyullaszd fel szívemet szeretetre Irántad, hogy meghaljon bennem minden testi vágy és világi kívánság, és csak Utánad vágyakozzam! Ámen.

NYOLCADIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, Te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és az epe keserűségére, melyet a keresztfán értünk, szeretetből, megízleltél.

Erre a szeretetre kérlek, isteni Megváltóm, add meg a kegyelmet, hogy szent Testedet és Véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig halálom óráján vigasztalásul fogadhassam. Ámen.

KILENCEDIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme! Emlékezz a fájdalmakra, melyeket halálod közeledtén éreztél a keserűség tengerébe merülve, amikor a zsidók átkozódásai és bántalmazásai közben hangos szóval felkiáltottál:

„ISTENEM, ISTENEM, MIÉRT HAGYTÁL EL ENGEM!?”

Elhagyatottságod kínjaira kérlek, és könyörgök Hozzád, Megváltóm, ne hagyj el engem halálom órájának küzdelmeiben! Ámen.

TIZEDIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, Te vagy a Kezdet és a Vég, az Élet, Erő és a Tisztaság. Emlékezz meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe! Egész testedet borító sebekre kérlek, hogy – megtartva parancsaidat – a Hozzád vezető keskeny úton járjak, a felebaráti szeretet útján, mely széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek Téged. Ámen.

TIZENEGYEDIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, Te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége.

Emlékezzél sebeid mélységére és a borzalmas kínokra, melyeket ezek a sebek okoztak, az én bűneim miatt is. Kérlek téged, Megváltóm, rejts el engem, Bűnöst, sebeidbe, Mennyei Atyád haragja elől! Ámen

TIZENKETTEDIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, az igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke vagy.

Emlékezz a tengernyi sebre, melyek egész szent Testedet elborították, és amelyeket imádandó Véred vörösre festett. Világmindenséget átölelő fájdalom volt a Te fájdalmad, melyet irántunk való szeretetből tűrtél.

Imádandó Jézusom! Mi többet tehettél volna még érettünk?

Engedd, hogy a keresztutadra való emlékezés növelje bennem a hűséges szeretetet Irántad, gyarapodjanak bennem szenvedésed gyümölcsei, amíg el nem érek az örökkévalóságba, minden jónak és örömnek Forrása, Jézusom, egyetlen, igazi Szerelmem! Ámen.

TIZENHARMADIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen, diadalmas Királyom!

Emlékezzél a gyötrelmekre, amikor teljesen kimerülve lehajtottad a fejed, és felkiáltottál:

„BETELJESEDETT!”

Erre a végső szenvedésre kérlek, Uram és Megváltóm, légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, hogy lelkem és szívem meg ne zavarodjék, hanem örömmel várja a Veled való találkozást! Ámen.

TIZENNEGYEDIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, Te vagy az Örök Atya egyszülött Fia, az erő Forrása, Isten dicsőségének viszfénye.

Emlékezzél a szavakra, melyek összetört Testedben már alig dobogó megtört Szívedből fakadtak és tolultak ajkadra:

„ATYÁM, KEZEDBE AJÁNLOM LELKEMET!”

A Te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség Királya, erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak állni az ördög csábításainak, a test kívánságainak, a világ hiúságának, és egyedül csak Neked éljek! Halálom után pedig fogadj be engem, földi zarándokot, a mennyei hazába, és öleld magadhoz Hozzád visszatérő lelkemet! Ámen.

TIZENÖTÖDIK IMA

Miatyánk… Üdvözlégy…

Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő szőlőtő! Emlékezzél bőven ömlő véredre, mely úgy áradt értünk, mint a szőlő leve a szőlősajtóban. A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki, kifolyt az utolsó cseppig. Szent Tested – mint elhervadt csokor mirha – függött a kereszt fáján, csontjaidból a velő kiszáradt, sápadt és halálosan fehér voltál.

Keserű szenvedésedre és kiomlott, drága Véredre kérlek, Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, és bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át! Téríts egészen Magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem Általad a mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az Ég minden angyalával és szentjével dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át! Ámen.

Búcsúima

Óh, dicsőséges Szűz, kit az Úr örök rendeléséből az Ige anyául választott, Te az isteni kegyelmek osztogatója, a bünösök menedéke vagy, én méltatlan szolgálod hozzád fordulok, légy vezetőm és tanácsadóm e siralom völgyében. Esdd ki számomra szent Fiad vére árán bűneim bocsánatát, valamint az ehhez szükséges kegyelmi eszközöket.

Amen

1. Krisztus szenvedésének kezdete

Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged. Te vagy az örömet túlszárnyaló öröm, minden bünős vágya, üdve és reménysége.Szereteted örök bizonyságát adtad azzal, hogy felvetted emberi természetünket, s végtelen szeretetedből köztünk maradsz az idők végezetéig. Kérlek emlékezz fogantatásodtól kereszthalálodig értünk elszenvedett fájdalmakra, mellyel megváltottad a világot!Emlékezzél Uram, hogy az utolsó vacsorán tanítványaid lábát mostad, majd szent Testedet és Véredet adtad nekik táplálékul, beszéltél nekik közeli szenvedésedről, és gyengéden vigasztald őket.Emlékezz a keserű fájdalomra, mikor így imádkoztál: ” SZOMORÚ AZ ÉN LELKEM MINDHALÁLIG.”Emlékezz Uram a halálfélelemre, melyet ifjúságod virágában kellett elszenvedned, mikor háromszori, vérrel verejtékező imád után tanítványod, Judás elárult. Választott és kiemelt néped fiai fogtak el, hamis tanúk vádoltak, és három bíró elitélt, mindez a húsvéti nagy ünnepek kezdetén történt. Emlékezz Uram, hogy megfosztottak ruháidtól, gúnyból bíborpalástot adtak Rád, szemedet bekötötték, arcul vertek, tővissel koronáztak, kezedbe jogarként nádat adtak , oszlophoz kötöttek, ostorozó ütlegekkel borítottak, szidtak, gyaláztak, sértegettek.Mindezekre a fájdalmakra és gyötrelmekre, melyeket keresztre feszítésed előtt kellett elszenvedned, kérlek hogy add meg nekem halálom előtt az igazi bűnbánat kegyelmét, add, hogy büneimet meggyónhassam, és bocsánatodat elnyerjem! Ámen.Miatyánk…, Üdvözlégy…. 

2. Krisztus kigúnyolása

Jézusom, Te, aki az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága vagy, emlékezz a fájdalmakra és rettenetre, melyet akkor éreztél, mikor ellenségeid dühös oroszlánként vettek körül, ütlegek ezrével kínoztak, sértegettek, gyaláztak, és leírhatatlan kegyetlenséggel marcangolták Testedet.A sértő szavakért elszenvedett kínokra emlékezve könyörgök hozzád, Megváltom, szabadíts meg engem minden látható és láthatatlan ellenségtől! Védelmezz engem, hogy oltalmad alatt elnyerhessem az örök üdvösséget! Ámen.Miatyánk….Üdvözlégy….. 

3. Krisztus keresztre szegezése

Jézusom a szentháromság második személyeként a világ teremtője vagy. Alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan Úr vagy mindenek felett. Néked semmi határt nem szabhat. Te tartod össze a világmindenséget hatalmaddal és szereteteddel. Emlékezz azokra a szörnyű fájdalmakra, melyeket akkor éreztél, amikor a zsidők kezedet és lábadat a tompa szögekkel átverték, ütést ütés után mérve Rád. És mivel még akkor sem találtak szánalomra méltónak, dühükben Testedet taszítgatták, ezáltal sebeidet kitágították, és csontjaidat – Testedet kifeszítve – kiforgatták, amíg a keresztre szegeztek.Erre a legszentebb szenvedésre kérlek Téged, Jézusom, hogy Téged mindig, mindenek fölött szeresselek ! Ámen.Miatyánk…Üdvözlégy 

4. Krisztus imája a keresztre feszítőiért

Jézusom, mennyei orvosom, akit a kereszten magasba emeltek, hogy Szent Sebeid által sebeink begyógyulhassanak. Emlékezz a zúzódásokra, elerőtlenedett tagjaidra, melyeket úgy kinyújtöttak, hogy sem azelőtt sem azután nem volt kín, mely hasonlítható lenne a Te kínodhoz.Tővissel koronázott Szent Fejedtől a talpadig nem volt egyetlen ép hely sem, melyet kínzó fájdalom ne gyötört volna. És Te mégis felejtve saját szenvedéseidet, ellenségeidért így imádkoztál:”ATYÁM BOCSÁSS MEG MEKIK, MERT NEM TUDJÁK, MIT TESZNEK!”Erre a nagy irgalmadra és kínszenvedésed kegyelmeire kérlek, hogy add meg nekem a tőkéletes bánat kegyelmét, hogy ezáltal elnyerhessem bűneim bocsánatát! Ámen.Miatyánk….Üdvözlégy. 

5. Krisztus irgalmasságaa megtérő bűnösök iránt

Jézusom, az Örök Fény tükre! Emlékezz a fájdalmakra, mikor isteni világosságod fényében megláttad szenvedéseid hiábavalóságát azokon a lelkeken, akik megátalkodtak a bűnben, s Istent elutasítják.Láttad az eltaszítottak végtelen seregét, és mélységes szánalmat éreztél a kárhozatba hulló lelkek iránt. Mélységes irgalmadra és különösen jóságodra, mellyel a latornak is azt mondtad:„MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN”Kérlek légy irgalmas hozzám is halálom óráján! Ámen.Miatyánk….Üdvözlégy….

6. Krisztus végrendelete a kereszten

Jézusom imádásra méltó drága Királyom! Emlékezz a kínra , amit akkor éreztél, mikor mint közönséges bűnözőt, mezítelenül a keresztre vontak és felemeltek. Mindenkitől elhagyatva csak Édesanyád maradt melletted mindvégig, aki végigszenvedte kínos keresztutad és haláltusád. Akkor adtad nekünk Őt anyánkul, mikor Hozzá és Jánoshoz így szólt:„ ÍME A TE ANYÁD, ÉS ÍME A TE FIAD!”Irgalmas Megváltom, az Édesanyád lelkét átjárt török fájdalmaira kérlek, szánj meg engem is, ha szenvedek, adj erőt elviselni minden testi és lelki gyötrelmet, és légy segítségemre minden megpróbáltatásomban, de különösen halálom órájában. Amen.Miatyánk…..Üdvözlégy.

7. Krisztus szomjúhozása 

Jézusom a szeretet, a gyengédség és az irgalom kimeríthetetlen forrása! Határtalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál:”SZOMJAZOM!” Tudom, hogy az egész emberiség üdvösségét szomjúhoztad.Kérlek Téged, Megváltom, adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után, gyullaszd fel szívemet szeretetre irántad, hogy meghalljon bennem minden testi vágy és világi kívánság és csak utánad vágyakozzam! Ámen.Miatyánk…. Üdvözlégy.

8. Krisztus itala 

Jézusom, Te vagy a szív gyönyörúsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és epe keserűségére, melyet a keresztfán értünk szeretetből megízleltél.Erre a szeretetre kérlek isteni Megváltom, add meg a kegyelmet, hogy szent Testedet és Véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig halálom óráján vigasztalásomul fogadhassam. Ámen.Miatyánk….Üdvözlégy. Hozzászólás

9. Krisztus imája a kereszten

Jézusom királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme! Emlékezz a fájdalmakra melyeket halálod közeledtén éreztél a keserűség tengerébe merülve, amikor a zsidók átkozódásai és bántalmazásai közben hangos szóval felkiáltottál:”ISTENEM, ISTENEM, MIÉRT HAGYTÁL EL ENGEM?!”Elhagyatottságod kínjaira kérlek, és könyörgök Hozzád, Megváltóm, ne hagyj el engem halálom órájának küzdelmeiben! Ámen.Miatyánk…Üdvözlégy. 

10. Krisztus nagyszámú sebei

Jézusom, Te vagy a Kezdet és a Vég, az Élet, az Erő és a Tisztaság. Emlékezz meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe! Az egész testedet borító sebekre kérlek, hogy – megtartva parancsaidat – a Hozzád vezető keskeny úton járjak, a felebaráti szeretet útján, mely széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek Téged. Ámen.Miatyánk…Üdvözlégy.

11. Krisztus mély sebei

Jézusom, Te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége. Emlékezzél sebeid mélységére és a borzalmas kínokra, melyeket ezek a sebek okoztak, az én bűneim miatt is.Kérlek Téged, Megváltom, rejts el engem, bűnöst, sebeidbe Mennyei Atyád haragja elől! Ámen.Miatyánk…Üdvözlégy. 

12. Krisztus vérző sebei

Jézusom, az igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke vagy. Emlékezz a tengernyi sebre, melyek egész szent Testedet elborították, és amelyeket imádandó szent Véred pirosra festett. Világmindenséget átölelő fájdalom volt a Te fájdalmad, melyet irántunk való szeretetből tűrtél.Imádandó Jézusom! Mi többet tehettél volna még érettünk?Engedd, hogy a keresztutadra való emlékezés növelje bennem a hűséges szeretetet irántad, gyarapodjanak bennem szenvedéseid gyümölcsei, amíg el nem érlek az örökkévalóságban, minden jónak és örömnek Forrása, Jézusom , egyetlen igazi szerelmem! Ámen.Miatyánk…. Üdvözlégy.

13. Krisztus utolsó gyötrelme

Jézusom, leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen diadalmas Királyom!Emlékezzél a gyötrelmekre, amikor teljesen kimerülve lehajtottad fejedet és felkiáltottál:”BETELJESEDETT!”Erre a végső szenvedésre kérlek Uram és Megváltóm, légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, hogy lelkem és szívem meg ne zavarodjék, hanem örömmel várja a Veled való találkozást ! Ámen.Miatyánk…Üdvözlégy… 

14. Krisztus halála

Jézusom, Te vagy az Örök Atya egyszülött Fia, az erő forrása, Isten dicsőségének visszfénye. Emlékezzél a szavakra, melyek összetört Testedben már alig dobogó, megtört Szívedből fakadtak és tolultak ajkadra:„ATYÁM KEZEDBE AJÁNLOM LELKEMET!”A Te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség Királya, erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak állni az Ördög csábításainak, a test kívánságainak, a világ hiúságának, és egyedül csak Neked éljek!Halálom után pedig fogadj be engem, földi zarándokot, a mennyei hazába, és öleld magadba Hozzád visszatérő lelkemet! Ámen.Miatyánk…Üdvözlégy.

15. Krisztus utolsó és teljes vérontása

Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint a szőlő leve a sajtolóban. A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki.Szent Tested – mint elhervadt csokor mirha – fügött a kereszt fáján, sápadt és halálosan fehér voltál.Keserű szenvedésedre és kiontott drága Véredre kérlek Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, és bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át !Szoríts egészen Magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem Általad a mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjével dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át ! 

Ámen.Miatyánk….Üdvözlégy.

Befejezés

Szeretetteljes drága Jézusom, keserves kínszenvedésed és drágalátos Véred ontása ámulatba ejti szívemet! Dicsőítelek és magasztallak Téged nap mint nap, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Hálával telik meg szívem, mert Te vállaltad értem, lelkem megmentéséért szenvedésed leírhatatlan gyötrelmeit.Kérlek add kegyelmedet, hogy kisebb nagyobb keresztjeimet én is szeretettel viseljem és fel tudjam ajánlani embertársaimért, hogy minél több embernek Te legyél a reménysége és Téged mindenek felett szeressenek! Ámen